New
1,080,000 

Hệ thống bôi trơn

Lọc nhớt giấy : 263202F100

250,000 

Hệ thống cung cấp khí nạp xả

Lọc gió động cơ : 281131Y100

120,000 

Hệ thống điện

Máy đề : 361002E200

2,600,000 

Hệ thống bôi trơn

Lọc nhớt : 2631027420

190,000